PledOx® (PP-095)

Förebygger biverkningar vid cellgiftsbehandling

PledOx® (calmangafodipir) utvecklas med målet att minska allvarliga biverkningar vid cellgiftsbehandling. I första hand är läkemedlet utvecklat för att minska biverkningar vid behandling av tjock- och ändtarmscancer med cellgiftskombinationen FOLFOX. Biverkningarna leder ofta till att den ordinerade cellgiftsdosen måste sänkas eller i värsta fall måste behandlingen helt avbrytas. Genom att reducera biverkningarna av behandlingen mår patienten bättre och förutsättningarna att fullfölja den avsedda behandlingen förbättras.

PledOx® har utvärderats i en klinisk fas IIb-studie (PLIANT). Resultaten visar att läkemedelskandidaten kan förebygga uppkomst av nervskador på ett kliniskt signifikant sätt i samband med cellgiftsbehandling av avancerad tjock- och ändtarmscancer. Detta utan att påverka anti-cancereffekten negativt. Se film nedan om PLIANT studien.

 

Fas IIb-studien PLIANT

Den randomiserade dubbelblinda studien utfördes i 173 patienter med långt framskriden tjock- och ändtarmscancer där cellgiftsbehandling ges i livsförlängande och lindrande (palliativt) syfte.

I första hand utvärderades om PledOx® kan förebygga biverkningar relaterat till nervskador (neuropati). Studieresultaten visar att PledOx® minskar cellgiftsrelaterade nervskador och därmed förbättrar möjligheterna att genomföra planerad cellgiftsbehandling. Resultat under behandling med PledOx® i en av de två studerade doserna resulterade i att förekomsten av nervskador minskade med 43 procent jämfört med placebo. Långtidsuppföljning som baseras på patienternas egna symtombedömningar visar på en reduktion med 75 procent jämfört med placebo. Länk till studien.

 

Tidigare studier inom PP-095 projektet

Prekliniska studier

Prekliniska studier har visat att PledPharmas substans, PLED-derivatet mangafodipir, skyddar de friska cellerna i kroppen utan att negativt påverka cellgifternas effekt på cancerceller. Det verkar till och med vara så att den celldödande effekten av cellgifterna på cancercellerna förstärks.

PP-095 kliniska fas IIa resultat

Studien (MANFOL) var en mindre klinisk fas IIa-studie i 14 patienter med tjocktarmscancer. Den var utformad för att utvärdera om förbehandling med PLED substansen mangafodipir minskar allvarliga biverkningar vid adjuvant (botande) cellgiftsbehandling med FOLFOX. Studien publicerades 2012 i vetenskaplig tidskrift (länk till studien)

Fyra allvarliga biverkningar (grad 3) och en livshotande biverkan (grad 4) förekom i gruppen som bara fick FOLFOX (placebogruppen), medan inga grad 3 eller grad 4 biverkningar sågs i gruppen som förbehandlades med PLED-derivatet mangafodipir.

Marknadspotential för PledOx®

PledOx® testas initialt för användning hos patienter med tjock- och ändtarmscancer. Tjock- och ändtarmscancer representerar ca 40 procent av PledOx® totala marknadspotential. Det finns över 470 000 patienter som drabbas av tjock- och ändtarmscancer årligen. 30 procent av dessa avser USA 48 procent EU och 22 procent Japan.

Oxaliplatin är en av komponenterna i FOLFOX/CAPOX som används för tjock- och ändtarmscancerpatienter. I USA uppgår antalet årliga behandlingscykler med oxaliplatin till över 500 tusen.

I framtiden skulle PledOx® även kunna användas för att behandla patienter med andra cancerformer som t.ex. bröstcancer och lungcancer som behandlas med andra cellgifter. Det är framförallt paklitaxel, utöver oxaliplatin, som ger upphov till neuropati. Paklitaxel används främst för behandling av bröstcancer och i USA uppgår antalet årliga behandlingscykler med paclitaxel till över 600 tusen. Kombinationer av övriga platiner och taxaner ger framförallt neutropeni eller trombocytopeni som allvarlig biverkan.