PledPharma tillkännager publicering av fallstudie i vetenskaplig tidskrift

Jan 12, 2009

Professor Per Jynge vid Linköping Universitet har tillsammans med forskare från Radiumhospitalet i Oslo fått ett manuskript som beskriver användning av mangafodipir (PP-095) i en cancerpatient antaget som en fallbeskrivning i Acta Oncologica

Prekliniska studier har visat att PP-095 skyddar normala vävnader och celler mot skadliga effekter av cellgifter, samtidigt som det förstärker den antitumorala effekten av cellgifterna.

Manuskriptet beskriver hur en patient med långt framskriden tjocktarmscancer har fått 15 cellgiftbehandlingar i lindrande syfte. I 14 av dessa förebehandlades patienten med PP-095 och fallbeskrivningen visar att patienten tolerarade behandling med PP-095 bra. Efter behandling med PP-095 så sågs inga av de allvarliga biverkningar (försämrade blodvärden och nervtoxicitet) som så ofta ses vid den aktuella cellgiftsbehandlingen.

Det är emellertid viktig att påpeka att inga bestämda slutsatser kan dras från en enda patient om huruvida PP-095 lindrar cellgiftsinducerade biverkningar i patienter.

Det blir därför mycket spännade att få se resultaten från den nu pågående cancerstudien på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, säger Docent Jan Olof G Karlsson, forskningsansvarig vid PledPharma AB. Den pågående studien studerar om PP-095 mildrar biverkningarna i patienter med tjocktarmscancer som genomgår cellgiftsbehandling i botande syfte. Resultat från studien förväntas föreligga i april.

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära

applikationer finns inom cancerterapi men även inom kardiologi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För vidare information, besök www.pledpharma.se