PledPharma listas på First North

Mar 25, 2011

PledPharma AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på NASDAQ OMX First North. Listningen av PledPharma på First North är ett led i utdelningen av Accelerators aktier i PledPharma till Accelerators aktieägare vilken beslutades på Accelerators årsstämma den 24 mars 2011. Utdelningen innebär att PledPharma erhåller en spridd aktieägarkrets bestående av cirka 2 100 aktieägare.

Aktien kommer att handlas under kortnamnet PLED och med ISIN-kod SE0003815604. Utdelningen sker enligt Lex ASEA. Aktieägarna i Accelerator behöver inte vidta några åtgärder i samband med utdelningen och listningen av PledPharma. Första handelsdag på First North är den 7 april 2011.

En bolagsbeskrivning har upprättats i samband med listningen och finns tillgänglig på PledPharmas och Accelerators hemsidor, www.pledpharma.se och www.acceleratorab.se

Bolagsbeskrivningen innehåller viss information som tidigare ej offentliggjorts. I bolagsbeskrivningen på sidan 13 redogörs för:

– PledPharma planerar att inom PP-095 projektet starta en FasIIb-studie under 2012.

I bolagsbeskrivningen på sidan 30 redogörs för:

– PledPharmas eget kapital och nettoskuldsättning per den 28 februari 2011. Eget kapital uppgick till cirka 13,1 MSEK och nettoskuldsättningen uppgick till cirka -6,6 MSEK.

– Låneavtal om upp till 15 MSEK mellan PledPharma och Accelerator ingånget i mars 2011. Utnyttjad kredit ska återbetalas genom den företrädesemission vilken planeras genomföras i PledPharma under 2011.

PledPharma har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till Certified Adviser. Erik Penser Bankaktiebolag har även agerat finansiell rådgivare i samband med utdelningen av PledPharma och listningen på First North.

Viktiga datum i samband med utdelningen och listningen:

28 mars 2011: Sista dag för handel i Accelerators aktie med rätt till utdelning av aktier i PledPharma

29 mars 2011: Accelerators aktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i PledPharma

31 mars 2011: Avstämningsdag för erhållande av aktier i PledPharma

7 april 2011: Första handelsdag i PledPharmas aktie på NASDAQ OMX First North

För vidare information, var vänlig kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se http://pledpharma.se