PledPharma genomför företrädesemission

Maj 6, 2011

Styrelsen i PledPharma har beslutat att genomföra en nyemission om maximalt 123 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Emissionslikviden ska huvudsakligen finansiera patientstudier och framförallt cancerprojektet PP-095 genom Fas IIb med målet att kunna genomföra en licensaffär under 2013.

Avsiktsförklaringar att teckna har erhållits för 83 MSEK

PledPharma utvecklar läkemedel som förbättrar effektiviteten av etablerade behandlingar vid livshotande folksjukdomar. Företaget har två projekt i klinisk Fas II, ett inom cancerområdet och ett inom behandling av akut hjärtinfarkt.

Medlen från nyemissionen ska huvudsakligen användas för patientstudier med PP-095 som stödbehandling vid cellgiftsbehandling av tjock- och ändtarmscancer. PledPharma har i en mindre patientstudie (Fas IIa) visat att bolagets substans kan minska allvarliga och livshotande biverkningar av cellgiftsbehandling. Denna studie ska nu i klinisk Fas IIb följas upp av en betydligt större patientstudie. Målet är att under slutet av 2013 licensiera ut PP-095 till en partner när studien beräknas vara slutförd.

”De flesta cancerpatienter får idag så svåra biverkningar av sina cellgifter att de inte kan få den behandling läkarna förskriver. Vår substans har i tidiga studier visat sig minska dessa biverkningar på ett avgörande sätt. Nästa steg för oss är att ännu tydligare visa läkare, myndigheter och en framtida internationell partner hur effektiv substansen är i vården”, säger PledPharmas VD Jacques Näsström.

PledPharma planerar även att slutföra den pågående patientstudien av PP-099 som tilläggsbehandling till ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt. Även detta är ett område med stora medicinska behov.

Nyemissionen

Styrelsen för PledPharma har beslutat, förutsatt extra bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av aktier om maximalt 123 MSEK före emissionskostnader. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna där 5 aktier berättigar till teckning av 3 nya aktier till teckningskurs 15,50 kronor per aktie.

Befintliga ägare samt tillkommande investerare, däribland Carl Rosvall, Thomas Bill, Per Josefsson och Peter Thelin, samtliga via bolag, har gett sin avsiktsförklaring att teckna i emissionen för minst 83 MSEK.

Preliminär tidsplan

24 maj 2011 Extra bolagsstämma

25 maj 2011 Sista dag för handel i PledPharma aktien med rätt att erhålla teckningsrätter

26 maj 2011 Prospekt offentliggörs

30 maj 2011 Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen, dvs aktieägare
som denna dag är registrerade i aktieboken erhåller teckningsrätter

1-14 juni 2011 Handel med teckningsrätter

1-17 juni 2011 Teckningsperiod

För ytterligare information kontakta:

Jacques Näsström, VD PledPharma AB, tfn 073 713 09 79

Michaela Johansson, CFO PledPharma AB, tfn 070 926 17 75

Om PledPharma

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att minska allvarliga biverkningar och förbättra livskvaliteten effektiviserar bolagets läkemedel behandling med etablerade terapier. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad produktklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett vid behandling av tjock- ändtarmscancer och ett vid behandling av akut hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se http://pledpharma.se