PledPharma AB erhåller godkännande för Klinisk studie kring cancerbehandling och biverkningar

Dec 17, 2007

PledPharma AB, dotterbolag till Accelerator i Linköping AB, har av Läkemedelsverket erhållit godkännande för en klinisk studie i syfte att pröva möjligheten att minska biverkningar i samband med cellgiftsbehandling mot cancer.

Studien skall pröva om PLED-derivatet PP-095 mildrar allvarliga biverkningar förknippade med cellgiftsbehandling hos patienter med cancer.

Professor Ursula Falkmer vid Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, kommer att leda studien.

Prekliniska studier har visat att PP-095 skyddar normala vävnader och celler mot skadliga effekter av cellgifter, samtidigt som det förstärker effekten av cellgifterna.

Innan studien kan påbörjas måste även den regionala etikprövningsnämnden avge sitt godkännande. En sådan ansökan kommer inom kort att lämnas in.

– Jag är väldigt glad över Läkemedelsverkets godkännande. Det utgör ett viktigt steg för PledPharmas fortsatta verksamhet säger Jan Olof G. Karlsson, ansvarig för forskning och utveckling vid PledPharma AB

– PledPharma är ett av våra mest intressanta bolag, och skulle den kliniska studien falla väl ut kan läkemedlet få en viktig användning inom cancerterapi, säger Andreas Bunge, VD på
Accelerator.

De allra flesta cancerbehandlingar med cellgifter har mycket allvarliga biverkningar. Biverkningarna kan vara så svåra att behandlingen fördröjs, att cellgiftsdosen måste reduceras
eller att hela behandlingen måste avbrytas. Dessutom åsamkar dessa biverkningar sjukvården extrakostnader i form av sjukhusinläggningar, användning av dyr stödbehandling och senskador. Det är därför stort behov att finna behandlingsmetoder som kan minimera biverkningarna.

PLED-derivatet PP-095 förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cellgiftbehandling. Detta bidrar potentiellt till att göra behandlingen mer skonsam för patient
och till att effektivisera behandlingen.

Det nu aktuella PLED-derivatet, PP-095, är ett redan godkänt diagnostiskt läkemedel som har flera andra möjliga tillämpningar utanför cancerbehandling.

Användning av PLED-derivatet PP-095 inom cancerterapi kan bli betydande. Marknaden för cellgifter uppskattas idag till att omsätta cirka 9,6 miljarder dollar per år i USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien samt Storbritannien.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 8 24 25 2

Accelerator i Linköping AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science. Bland våra intressebolag finns PledPharma AB som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, Synthetic MR AB som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetröntgen, OptoQ AB som marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator i Linköping AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök www.acceleratorab.se

PledPharma AB utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat. Primära applikationer finns inom cancerterapi. De läkemedel bolaget ämnar ta fram på basis av den godkända substansen, förväntas ha egenskaper som bidrar till att skydda friska celler i samband med cancer behandling. Detta bidrar potentiellt både till att göra behandlingen mer skonsam för patienten och till att effektivisera behandlingen.

För vidare information, besök www.pledpharma.se