Delårsrapport jan -mars 2011

Maj 12, 2011

PledPharma AB (publ) Delårsrapport jan-mars 2011

Nytt publikt läkemedelsutvecklingsbolag skapat

 • Periodens resultat uppgick till – 2 847 (-526) Tkr
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,2 kr (-2,3)
 • Likvida medel 2 334 (137) Tkr

 • En nyemission på cirka 7 miljoner kronor genomfördes. I samband med nyemissionen genomfördes även en split där en aktie blev 38 nya.
 • Bolaget ändrade under februari bolagskategori från privat till publikt bolag.
 • Håkan Åström, professor Peter Buhl Jensen och professor Rolf Andersson valdes in i styrelsen för PledPharma. Håkan Åström valdes till styrelsens ordförande.
 • Samtliga aktier i PledPharma delades ut från moderbolaget Accelerator Nordic AB till dess aktieägare. Bolaget har idag cirka 2100 aktieägare.

Väsentliga händelser efter perioden

 • I april erhölls ett godkännande för handel av PledPharmas aktie på NASDAQ OMX First North under kortnamnet PLED.
 • I samband med listningen utsågs Remium AB till likviditetsgarant för bolagets aktie.
 • I maj beslutade styrelsen att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission om maximalt 123 MSEK före emissionskostnader. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna där 5 aktier berättigar till teckning av 3 nya aktier till teckningskurs 15,50 kronor per aktie. Teckningstiden är 1-17 juni.
 • En kallelse till extra bolagsstämma den 24 maj kl 11.30 i Erik Penser Bankaktiebolags lokaler på Biblioteksgatan 9, Stockholm, gick ut i maj.

VD kommentar

Jacques Näsström säger: Vår notering på NASDAQ OMX First North markerar startpunkten för en ny och spännande fas i bolagets utveckling och jag känner stark tilltro till våra framtidsmöjligheter och de mål vi satt. Vi har redan innan teckningsperioden för vår nyemission börjat säkrat över 85 miljoner kronor och vi gläds åt responsen från befintliga aktieägare och investerare. Nyemissionen skall kunna ta cancerprojektet PP-095 genom klinisk Fas IIb och fram till utlicensiering till en partner med resurser att utföra det slutliga utvecklingsprogrammet och marknadsföra ett godkänt läkemedel. Vi koncentrerar oss nu på att ta fram ny substans för att göra kompletterande toxikologiska studier och räknar med att kunna starta Fas IIb-studien med PledOx i mitten av 2012. Denna studie beräknas kunna slutföras under 2013. Parallellt planerar vi att rekrytera nya patienter till vårt pågående hjärtpro­gram PP-099 för att avsluta detta i mitten av 2012.