Docent Jan Olof G. Karlsson

Jan Olof G Karlsson är docent i farmakologi vid Linköpings Universitet.
Karlsson disputerade i farmakologi vid Linköpings Universitet 1988 och utnämndes till oavlönad docent vid samma universitet 1991. Mellan 1990 och 1992 innehade Karlsson en forskarassistenttjänst i receptorfarmakologi vid Medicinska Forskningsrådet. Därefter blev han erbjuden en seniorforskartjänst vid Nycomed Imaging AS i Oslo och flyttade därför till Norge 1992. Karlsson arbetade för Nycomed Imaging, som sedermera blev uppköpt av GE Healthcare, fram till 2007. Karlsson har handlett tre doktorander fram till disputation och flera studenter vid deras Master uppsatser. Han har publicerat mer än 70 vetenskapliga artiklar. Bland hans originalupptäckter kan nämnas att den så kallade fotorelaxationen medieras av cGMP och att MnPLED-analoger har SOD mimetisk aktivitet. Karlsson är uppfinnare av nio beviljade patentfamiljer och står uppförd som uppfinnare på ytterligare tre patentansökningar. Av de totalt tio patentansökningar som han medverkat till, är han huvuduppfinnare på sex. Under tidiga 90-talet var Karlsson involverad i farmakologisk forskning som visade att MRI kontrastmedlet mangafodipir och andra MnPLED-analoger har SOD mimetisk aktivitet, en potentiellt användbar egenskap vid behandling av en mängd olika sjukdomstillstånd, vilket bland annat inkluderar cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Karlsson sitter med i Senior Editorial Board of the American Journal of Cancer Therapy and Pharmacology och i det vetenskapliga rådet i Spago Imaging AB.