Om PledPharma

PledPharma utvecklar nya läkemedel som skyddar kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning.

Bolagets längst framskridna projekt PledOx® minskar nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Läkemedelskandidaten Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning.

PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North.

Pågående projekt

PledOx® (cellgiftsorsakade nervskador)

PledOx® utvecklas för att kunna erbjuda patienter med tjock- och ändtarmscancer skydd mot de nervskador som ofta uppkommer i samband med cellgiftsterapi. Denna typ av biverkningar leder ofta till att den ordinerade cellgiftsdosen måste sänkas eller i värsta fall till att behandlingen måste avbrytas. Det är dessvärre vanligt att cellgifterna ger bestående nervskador. Patienter kan till exempel få besvär och obehag i händer och fötter, svårt med balansen och problem med känseln under resten av sitt liv.

Resultaten från en avslutad fas IIb-prövning (PLIANT) i patienter med metastaserad (spridd) tjock- och ändtarmscancer som behandlades med cellgiftskombinationen FOLFOX visar att de individer som erhöll PledOx® hade en lägre risk än placebogruppen att drabbas av nervskador. Detta är – såvitt bolaget känner till – första gången man i en kontrollerad klinisk prövning lyckats förebygga cellgiftsorsakade nervskador på ett kliniskt betydelsefullt sätt utan att effekten av cancerbehandlingen till synes påverkas negativt.

PledPharma förbereder att inleda fas III-studier med PledOx® under 2017.

Aladote® (paracetamolförgiftning)

Aladote® är en ny formulering baserad på calmangafodipir som utvärderats och prövats prekliniskt med lovande resultat. En Proof of principle studie i patienter med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt startade i maj 2017 på Edinburgh Royal Infirmary.

 

Vision

PledPharma är ett ledande läkemedelsbolag som utvecklar nya, unika terapier för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd.

Affärsidé

PledPharma utvecklar läkemedel som förbättrar behandlingen av handikappande och livshotande sjukdomstillstånd baserade på bolagets patentskyddade och kliniskt beprövade teknologi, PLED.

Mål

PledPharmas mål är att skapa värde för patienter, samhälle och bolagets aktieägare genom att utveckla nya effektiva behandlingar för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd.

PledPharmas primära affärsmål är

  • Att framgångsrikt utveckla PledOx® fram till marknadsregistrering
  • Att framgångsrikt utveckla Aladote® till kliniskt ”proof of concept

Affärsmodell och strategi

PledPharma utnyttjar sin patentskyddade och kliniskt beprövade teknologi, PLED för att utveckla behandlingar för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd orsakade av oxidativ stress.

Bolaget fokuserar på ett fåtal projekt i sitt utvecklingsarbete. Projekten väljs ut baserat på flertalet kriterier, där de viktigaste är medicinskt och kliniskt behov för en behandling, vetenskaplig grund, samt utvecklingsplan. Att potentiella behandlingar ligger inom områden med låg konkurrens anses vara en fördel.

Med ett litet antal projekt i utveckling kan PledPharma ge varje projekt den uppmärksamhet och de resurser som krävs för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Bolaget har ett entreprenöriellt förhållningssätt och driver sina projekt på ett resurseffektivt sätt.

Verksamheten bedrivs med en egen expertorganisation med hög kompetens inom prekliniskt och kliniskt utvecklingsarbete som samarbetar med partners, bland annat för att genomföra studier. PledPharma avser även att arbeta med partners för tillverkning, försäljning och distribution av framtida godkända produkter.

Fram tills den blir lönsam avses verksamheten huvudsakligen finansieras via eget kapital och utlicensiering av projekt till kommersiella partner.