Disclaimer 2014

Företrädesemission i PledPharma AB (publ)

VIKTIG INFORMATION

Du har valt en webbsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Emissionen genomförs med ett förenklat förfarande utan att det upprättas ett prospekt. PledPharma kommer däremot att ta fram en kort informationsbroschyr för emissionen, som kommer att distribueras till samtliga registrerade aktieägare. I övrigt hänvisas till den nyligen upprättade årsredovisningen för 2013 och den delårsrapport för perioden januari-mars 2014 som lämnades den 25 april.

Erbjudande att teckna aktier i PledPharma AB (publ) riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande informationsbroschyr har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i informationsbroschyren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på informationsbroschyren och på erbjudandet enligt informationsbroschyren.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida skall du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Hong Kong, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

________________________________________
Ja, jag accepterar
Nej, jag accepterar inte