Bolagsordning

PledPharma AB (PUBL)
556706-6724

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara PledPharma AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 650 000 kr och högst 2 600 000 kr.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter. 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8 ) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

_____________________

Antagen vid årsstämma den 25 april 2017

Bolagsstämma

Årsstämma 2018

Årsstämma i PledPharma hålls tisdagen den 24 april 2017 kl 16.00 på Erik Penser Banks lokaler, Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Kallelse till årsstämma i PledPharma AB 2018

Fullmakt årsstämma 2018

Fullständigt förslag till optionsprogram 2018
Bilaga A, villkor för teckningsoptioner 2018

 

Årsstämma 2017

Årsstämma i PledPharma hålls tisdagen den 25 april 2017 kl 16.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma i PledPharma AB (publ)
PledPharma – Årsredovisning 2016
Fullmakt årsstämma 2017
Fullständigt förslag till optionsprogram
Bilaga A, Villkor för teckningsoptioner
Protokoll årsstämma 2017

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämma fredagen den 10 februari 2017 kl. 14.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm.

Fullmakt extra bolagsstämma 10:e februari 2017

Kallelse till extra bolagsstämma

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämman

Protokoll från extra bolagsstämma februari 2017

Extra bolagsstämma 2016

Stämman hölls måndagen den 7 november 2016 kl. 16.00 i lokalen Carnegie Hall, belägen i Carnegie Investment Bank AB:s lokaler på Regeringsgatan 56 i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma 7 november 2016
Fullmakt extra bolagsstämma 7 november 2016
Fullständigt förslag till beslut om företrädesemission
Kommuniké från extra bolagsstämma 2016
Presentation från extra bolagsstämma
Protokoll från extra bolagsstämma

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 ägde rum den den 14 april klockan 16.00 i Pareto Securities ABs lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm

Kallelse till årsstämma 2016
Fullmakt inför årsstämma
Årsredovisning 2015
Protokoll från årsstämma 2016