Stor marknadspotential för bättre behandling mot cellgiftsorsakade biverkningar

Aug 31, 2012

Kombinationer av olika cellgifter är effektiva vid behandling av många typer av cancer. Ett problem som begränsar möjligheten att genomföra den tänkta behandlingen, är de allvarliga biverkningar som kan uppstå (vanligast är förlust av vita blodkroppar och känselnervstörningar). Det gäller t.ex. vid så kallad FOLFOX behandling av tjocktarmscancer. Det finns läkemedel som kan användas vid förlust av vita blodkroppar, men de används i begränsad omfattning vid FOLFOX behandling. Dessutom är behandlingen dyr och ger upphov till egna biverkningar (skelettsmärta, muskelsmärta etc.). Det finns idag inget effektivt medel mot känselnervstörning (smärta, obehagliga känselupplevelser etc.) och patienter löper en betydande risk att få bestående problem efter avslutad behandling.

Det finns en stor världsmarknad för så kallad stödjande cancerbehandling. Totalt rör det sig om 10 miljarder US dollar fördelat inom segmenten enligt bilden nedan. Om vi lyckas med vårt PledOx® projekt, ämnat att förebygga biverkningar vid cellgiftsbehandling, räknar vi inte bara med att ta en betydande andel av den befintliga marknaden utan att marknaden dessutom kommer att expandera.